ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi uyarınca müşterilerimize ve ilgili diğer kişilere yapılan bildirimdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (T.C. kimlik numarası, cinsiyet, elektronik posta adresi, fotoğraf, özgeçmiş, adres, iletişim bilgileri, varlıklarının/borçlarının bilgisi, kullanılan finansal ürünlere ve yatırım alışkanlığına ilişkin bilgiler, finansal ürünlere erişimde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler ve diğer bilgiler) kişisel veri kapsamındadır.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği “veri sorumlusu” olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, SPK, TSPB, SPL, TAKASBANK, SAKLAYICI KURULUŞ, BİST, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu , 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun , 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ilişkili taraflarımıza (ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve bunların ilişkili taraflarına), Sermaye Piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı Aracı Kuruluşlar (Banka ve Aracı Kurumlar) ve diğer yurtiçi/yurtdışı 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Şirketimizce doğrudan sizlerden veya kanunen yetkili kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan yahut şirketimizin ilişkili taraflarından (ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve bunların ilişkili tarafları) veya şirketimizin hizmet aldığı yahut verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden veya diğer üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirketimiz tarafından elde edinilebilmekte ve toplanmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK  11. Maddesi kapsamında müşterilerimiz Atlas Portföy A.Ş. ‘ne şahsen başvurarak;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde  kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve(f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin , kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kanun kapsamında haklarınızı kullanma ve başvuru yöntemi:

KVKK düzenlemeleri gereğince yukarıda belirtilen  haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren ıslak imzalı başvurunuzu, “Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak 1U / B29 MASLAK 1453 T4-B Blok Ofis No:29 34485 Sarıyer / İstanbul” adresine bizzat gelerek teslim edebilir ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi durumunda, bu yöntemler Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından duyurulacaktır.

Başvuru talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en çok otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.  Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret sicil no : 861846
Mersis No : 0102042472800011
Ticaret unvanı : Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres : Esentepe Mah. Haberler Sok. Aynus Holding Blok No:10 İç Kapı No:3 34394 Şişli/İstanbul
Internet sitesi : www.atlasportfoy.com
Tel : (0212) 385 32 00

Saygılarımızla,

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.